Výkon advokacie v advokátní kanceláři je realizován advokáty
JUDr. Markétou Sitkovou a Mgr. Michalem Vostřelem, kteří vykonávají advokacii ve sdružení advokátů.  V rámci naší kanceláře poskytuje právní služby občanům, podnikatelům fyzickým osobám, obchodním společnostem, právnickým osobám nepodnikajícím, veřejnoprávním subjektům (např. obcím a jiným územním samosprávným celkům). Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní servis zejména na území Karlovarského kraj, Hlavního města Prahy, Středočeského kraje a kraje Ústeckého.

Advokáti naší kanceláře jsou členy České advokátní komory, povinně sdružující advokáty, kteří poskytují právní služby na území České republiky. Členství v ČAK poskytuje klientům záruky za odbornost a etiku advokátů při výkonu jejich činnosti.

Advokáti jsou pojištěni na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „hromadné pojištění advokátů“) uzavřené mezi Generali Pojišťovna a.s. a Českou advokátní komorou v rámci hromadného pojištění advokátů. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám. Toto pojistné se vztahuje na minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle § 24a odst. 1 zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že JUDr. Markéta Sitková a Mgr. Michal Vostřel vykonávají advokacii ve sdružení advokátů, jsou povinni mít nad rámec hromadného pojištění advokátů sjednáno individuální pojištění pro případ vzniku závazku, k jehož splnění je advokát podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti, a to až do minimálního limitu ve výši 6.000.000,- Kč.

V zájmu zajištění komplexních služeb pro klienta úzce spolupracujeme s notářskými kancelářemi, exekutorskými úřady, znalci, daňovými poradci.

Při činnosti advokátní kanceláře je kladen důraz především na profesionalitu, spokojenost klientů a samozřejmě efektivní právní pomoc.

JUDr. Markéta Sitková a Mgr. Michal Vostřel