Občanské a obchodní právo

Právo obchodních korporací

 • zakládání, změny a likvidace obchodních korporací
 • organizace valných hromad a zasedání jiných orgánů
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • právní zastoupení ve sporech mezi korporací a členy orgánů, případně společníky
 • právní zastoupení ve věcech veřejných rejstříků

Právo závazkové

 • příprava, sepis, právní posouzení smluv (komplexní smluvní agenda)
 • právní zastoupení v soudním řízení ve věcech náhrady škody, bezdůvodného obohacení, ochrany osobnosti, sousedských práv a práv spoluvlastníků
 • právní zastoupení v dědickém řízení
 • právní zastoupení v rozhodčím řízení
 • vymáhání pohledávek v nalézacím i exekučním řízení
 • právní zastupování společenství vlastníků jednotek

Právo nemovitostí

 • komplexní právní služby při nebývání nemovitých věcí a dispozicích s nimi (prodej, koupě a nájem nemovitých věcí), zejména právní poradenství, příprava veškeré smluvní dokumentace, advokátní úschova kupní ceny, právní zastoupení před katastrálním úřadem
 • příprava a sepis smluv o výstavbě
 • právní zastoupení ve sporech mezi spoluvlastníky nemovitých věcí

Rodinné právo

 • komplexní právní zastoupení v rozvodovém řízení (tzv. sporný i nesporný rozvod manželství)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • právní zastoupení ve věcech opatrovnických (úprava výchovy a výživy nezletilých)
 • výživné pro nezletilé a zletilé děti, rozvedené a nerozvedené manžele
 • uplatňování nároků neprovdané matky
 • právní zastoupení ve věcech určení a popření rodičovství

Trestní právo

 • profesionální obhajoba v trestním řízení v přípravném řízení i v řízení před soudem
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení (dohoda o vině a trestu, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání)
 • obhajoba vazebně stíhaných obviněných a obžalovaných
 • obhajoba mladistvých v trestním řízení
 • právní zastoupení poškozených v trestním řízení
 • obhajoba odsouzených (žádost o podmíněné propuštění, žádost o zahlazení odsouzení, návrh na podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu)

Pracovní právo

 • příprava, sepis, právní posouzení pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • právní poradenství v oblasti vzniku pracovního poměru a jeho skončení (zejména výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • příprava, sepis, právní posouzení dohod o hmotné odpovědnosti a kvalifikačních dohod
 • náhrada škody právní zastoupení ve sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Správní právo

 • právní zastoupení ve správním řízení, zejména v přestupkovém řízení a v řízení před katastrálním úřadem
 • komplexní právní služby pro obce a města
 • právní zastoupení v soudním řízení správním
 • zdravotnické právo
 • právní servis v oblasti průmyslových práv

 Povinně zveřejňované informace

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem
a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.